Elbilar kanske inte gör luften bättre

En övergång till elbilar kan komma att påverka luftkvaliteten negativt i många städer på grund av att bilarna är så tunga vilket gör att nötningen av vägarna ökar och då ökar också mängden mikroskopiska partiklar i luften, vilket i sin tur ökar sjukdomarna.

Det visar en ny avhandling vid Umeå universitet. Utbyggnad av cykelvägar har däremot övervägande positiva effekter, visar avhandlingen.

I Stockholm är partiklar från slitage på vägbanan är den största lokala källan till storstadsluftens halt av hälsofarliga partiklar. Förutom skador på lungor och luftvägar, kan partiklarna orsaka hjärtkärlsjukdom samt enligt ny forskning även bidra till demens och psykiska problem. Vilken mängd partiklar som slits upp vid körning beror dels på dubbdäcksanvändning och hastighet, dels på bilens vikt.

– Att bygga cykelvägar är något av en vinn-vinn-situation för såväl klimat och hälsa som för samhällsekonomin. En elektrifiering av bilparken är förmodligen också nödvändig av klimatskäl, men då bör man försöka hålla nere fordonsvikten och se över var dubbdäck ska användas, säger Hedi Kriit.

Det är spännande hur något som man tror ska ge en viss effekt, kan visa sig ge en helt annan. Det har varit mycket prat om att elbilar ska förbättra närmiljön, men innan vi når dit behöver man ta fram bättre däck som inte sliter på vägbanor och samtidigt jobba för att få ner vikten på batterierna som sitter i elbilarna.

MG 4 – en framtida succé?

Elbilen MG 4 är en ny modell från den kinesiska biltillverkaren MG. MG 4 är en femdörrars halvkombi med plats för fem personer och har ett 64 kWh stort batteripaket med en räckvidd på 435 km. Priset för basmodellen verkar landa på runt 415 000 kronor, vilket är ett riktigt bra pris om man till exempel jämför med Volkswagen ID.3 som kostar drygt 50 000 kr mer med ungefär samma spec.

Alla MG:s tidigare modeller har gjort stor försäljningssuccé i Sverige, och MG 4 kommer sannolikt att bli ytterligare en dunderhit. Storleken, räckvidden och priset talar för att väldigt många kommer att leasa och köpa den här elbilen.

Man kan redan nu förbeställa bilen (icke bindande).

Ett hållbart samhälle nu och i framtiden

Därför behöver samhället förändras för att nå Parisavtalet

Det är ingen hemlighet att världen har lite problem när det kommer till klimatförändringar och miljön. Vi har sett effekterna av föroreningar, avskogning och andra mänskligt orsakade problem, och saker och ting blir bara värre. Parisavtalet skapades i ett försök att ta itu med dessa frågor på global skala, men det kommer bara att fungera om vi är villiga att göra några förändringar. Här är några anledningar till varför vi behöver ändra våra sätt för att nå målen i Parisavtalet.


Det nuvarande tillståndet: ohållbart

Det är nu allmänt accepterat att vårt nuvarande samhälle är ohållbart. Det innebär att vi förbrukar resurser snabbare än de kan ersättas och orsakar skador på miljön som inte kan repareras. Vi förbrukar mycket mer resurser än vad planten klarar av att ge oss, och detta har en enorm inverkan på miljön. Till exempel röjer vi skog för jordbruksmark, gruvor för att utvinna mineraler och borrar efter olja, allt detta skadar ekosystemen. Vi förorenar även luft, vatten och mark med giftiga kemikalier från jordbruk, tillverkning och gruvdrift. Allt detta har lett till en minskning av den biologiska mångfalden, där många växt- och djurarter helt försvinner.


Vad är ett hållbart samhälle?

Ett hållbart samhälle är ett som möter dagens behov utan att äventyra framtida generationers förmåga att tillgodose sina behov. Det är med andra ord ett samhälle som kan fortsätta i all oändlighet utan att skada eller utarma sina resurser.

Det finns många sätt att uppnå ett hållbart samhälle, men tre nyckelpelare är ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

Ekonomisk hållbarhet innebär att skapa en ekonomi som kan stödja långsiktig tillväxt utan att skada miljön eller utarma naturresurser. För att uppnå detta måste vi gå bort från fossila bränslen och mot förnybara energikällor; öka effektiviteten i resursanvändningen; och minska avfall och föroreningar.

Social hållbarhet innebär att skapa ett rättvist samhälle där alla människor har möjlighet att uppfylla sina grundläggande behov och nå sin fulla potential.

Miljömässig hållbarhet betyder skapa en säker, hälsosam och ekologiskt balanserad miljö på vår planet så att både nuvarande och framtida generationer kan njuta av den.


Hur kommer vi dit?

Det finns många sätt att göra vårt samhälle mer hållbart, men det kommer att kräva en samlad insats från individer, företag och regeringar.

Individer kan börja med att göra små förändringar i sina dagliga liv, som att återvinna mer, använda mindre vatten och spara energi. Företag kan anta hållbara metoder som att använda återvunnet material, förnybar energi och att investera i grön infrastruktur. Regeringar kan skapa politik som stimulerar hållbarhet, såsom koldioxidskatter eller subventioner för förnybar energi.

I slutändan kommer det att krävas många olika saker för att skapa ett hållbart samhälle. Det finns ingen helig quick fix. Vi har alla en roll att spela för att göra vår värld mer miljövänlig och effektiv.